Правилник за дейността на СУ Христо Г. Данов - Пловдив в сила от 2023-2024 учебна година 
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2023/2024
Етичен кодекс на училищната общност
ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП 2023/2024 г.
 Стратегия за развитие, план за действие и финансиране на СУ Христо Г. Данов - Пловдив за 2020 - 2024 г. 
 Правилник за вътрешния трудов ред в СУ Христо Г. Данов - Пловдив 2023/2024 учебна година 
Вътрешни правила - Човешки ресурси 2023/2024
Правила за ползване на е-дневник и служебни комуникационни устройства
Годишен комплексен план
Нетикет
Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията 2023/2024