Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и формиране на личности с високоинтелектуална подготовка, с ясно изразено гражданско съзнание и поведение. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и създаване у учениците на високоотговорно поведение при участие в обществения живот.