Процедура по чл. 20, ал. 3 по Закона за Обществени Поръчки.

Наименование: Доставка на компютърна техника

Основен CPV код: 30213100

Достъп до документи: https://app.eop.bg/today/150897СУ „Христо Груев Данов”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имотоще