ГРАФИК на дейностите за приемане на ученици в първи клас за 2023/2024 година 
УЧЕНИЦИ, НЕЗАПИСАНИ ДО III-то КЛАСИРАНЕ В ДРУГО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ В РАЙОНА за 2024/2025 учебна година:
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 6
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:
деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището;
други деца от семейството над 12 - годишна възраст, обучаващи се в училището;
деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
родители, чиято месторабота е в района на училището.
СРОК:
Приемане на заявления: до 12.07.2024 г. /вкл./
Класиране: 15.07.2024 г.
Обявяване на приети ученици: 16.07.2024 г.

Прием ПГ
Прием 1-ви клас
Прием 5-ти клас
Прием 8-ми клас
Екип за подкрепа на личностното развитие