Профилирана подготовка и дипломиране

 


Комисия по заплащане на Интернет такси

 


Резултати от областния кръг на състезанието по ФИЗИКА, проведено в СУ "Христо Г. Данов"

 

 


График на дейностите за прием в първи клас

 


 

 

Съобщение

Уважаеми родители, от 06.01.2020 г. заявленията до класен ръководител и до директор, удостоверяващи отсъствията на учениците по семейни причини, ще се приемат само в указания формат.

Изтеглете бланките от тук...

 


 

Мерки раници - СУ "Хр. Г. Данов"

 


 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 


 

ЗАПОВЕДИ 

 

СТИПЕНДИИ 2017-2018 г.

ЗАПОВЕД ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

ЗАПОВЕД НЕДОПУСКАНЕ НА МОРБИЛИ

 


 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

УЧЕБЕН ПЛАН "ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ"

ГРАФИЦИ

 

ГРАФИК СФО ФЕВРУАРИ 2020

ГРАФИК СФО ФЕВРУАРИ 2019

ГРАФИК ЗА ДЗИ

ГРАФИК СФО ОКТОМВРИ

ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ 17/18

ПРОГРАМА ГЦОУД

ПРОГРАМА ПГ

ГРАФИК СФО 1 СЕСИЯ 17/18

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ 17/18

ГРАФИК БДП

ГРАФИК ДЧФ

ГРАФИК ДЧ НА КЛАСЕН

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ

ГРАФИК КОНСУЛТ. РОДИТЕЛИ

ГРАФИК ЗА ГЛАВНО ДЕЖУРСТВО

 

ПРАВИЛНИЦИ И ПЛАНОВЕ НА КОМИСИИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА СПОРТА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯТА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА КООРДИНИРАЩА ПРОЕКТИ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА РИТУАЛИ И ТЪРЖЕСТВА И СЪХРАНЯВАНЕ ПАМЕТТА НА УЧИЛИЩЕТО, ВЪЗПИТАТЕЛНА И ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И ПЪЛНОЛЕТНИ

ПЛАН ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТ СУ"ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ" - ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗИ ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СУ"ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ" - ПЛОВДИВ