ЗАПОВЕДИ 

СТИПЕНДИИ 2017-2018 г.

ЗАПОВЕД ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

ЗАПОВЕД НЕДОПУСКАНЕ НА МОРБИЛИ

ГРАФИЦИ

 

ГРАФИК ЗА ДЗИ

ГРАФИК СФО ОКТОМВРИ

ГРАФИК УЧЕБНО ВРЕМЕ

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ 17/18

ПРОГРАМА ГЦОУД

ПРОГРАМА ПГ

ГРАФИК СФО 1 СЕСИЯ 17/18

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ 17/18

ГРАФИК БДП

ГРАФИК ДЧФ

ГРАФИК ДЧ НА КЛАСЕН

ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ

ГРАФИК КОНСУЛТ. РОДИТЕЛИ

ГРАФИК ЗА ГЛАВНО ДЕЖУРСТВО

 

ПРАВИЛНИЦИ И ПЛАНОВЕ НА КОМИСИИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА СПОРТА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯТА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА КООРДИНИРАЩА ПРОЕКТИ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА РИТУАЛИ И ТЪРЖЕСТВА И СЪХРАНЯВАНЕ ПАМЕТТА НА УЧИЛИЩЕТО, ВЪЗПИТАТЕЛНА И ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И ПЪЛНОЛЕТНИ

ПЛАН ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТ СУ"ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ" - ПЛОВДИВ

ПРАВИЛНИК ЗИ ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В СУ"ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ" - ПЛОВДИВ