Петя Смиленова – главен учител от 2010г

ОБРАЗОВАНИЕ:

Начална училищна педагогика в ПУ "Паисий Хилендарски" - магистър 
Специализация: Изобразително изкуство

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И СТАЖ:

Организатор на извънкласната и извънучилищната дейност - ОДК Пловдив - от 1989г. 
Начален учител в СОУ "Христо Г. Данов" Пловдив - от 1994 г.  
От 2 год. главен учител - начален етап в същото училище  

 КВАЛИФИКАЦИИ

Следдипломна квалификация - ІІ ПКС, Дипломен проект "Моделирането в обучението по математика в началното училище" 
Филологически факултет - Английски език в ПУ "Паисий Хилендарски" 
Факултет по математика и информатика - Информационни технологии 1-4 клас в СУ "Св. Климент Охридски" 

 КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:

Microsoft Програма "Модел за интердисциплинарно проектноориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите" - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас 
Microsoft Програма "Работа с Microsoft Mischief. Един компютър - много мишки" - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас 
"Създаване на електронни учебни материали с FolioDirector" 
"Интерактивни методи в педагогическата практика" - Център за опити и идеи Салве 
"Хиперактивност и дефицит на вниманието" - Педагогически факултет ПУ "Паисий Хилендарски" 
"Гражданско образование за Час на класа" - Ротари клуб 
"Практически умения за използване на интерактивна дъска в процеса на преподаване и учене в начален етап на основната образователна степен" 
"Агресията в училище" 

 

ОТЛИЧИНЯ, НАГРАДИ И  ПОСТИЖЕНИЯ

Грамота за участие в общински етап на Националната конференция "Училището - желана територия на ученика", март 2008 г. Тема: "Информационни технологии в начален курс" 

Грамота за участие и спечелено ІІІ място в Общински етап на Националната конференция "Училището - желана територия на ученика", април 2011 г. Тема: "Вечер на българската народна приказка" 

Грамота за участие в областния етап на Националната конференция "Училището - желана територия на ученика", юни 2011 г. Тема: "Развитие на творческите способности на учениците чрез драматизация на любими народни приказки - част от  богатството на българския фолклор". 

Грамота за най-масово участие и завоюване на І, ІІ, ІІІ и ІV място на ученици в Математическо състезание в СОУ "Св. Седмочисленици"- гр. Пловдив, 2004 г. 

Грамота за подготовка и отлично представяне на ученици в традиционните състезания по Български език и литература "Св. Иван Рилски", 2005 г. 

Участие в Национални педагогически четения: 

2010 г. "Проектноориентирано обучение на тема: "Христо Г. Данов - патрон на нашето училище" 

2011 г. "Български народни традиции и обичаи" Ролята на родителите в оптимизиране на учебния процес и извънкласните форми на работа. 

2012 г. "Да пазим природата чиста" 

ПУБЛИКАЦИИ

2010г., СУ "Св. Климент  Охридски", Център "Хуманна педагогика", Сборник "Духовно-нравствено развитие на учениците от началния етап на основната образователна степен". 
2011 г., Сборник "Ценностни аспекти на взаимодействието семейство - училище", СУ "Св. Кл. Охридски" 
2012 г. Сборник "Ценностни аспекти на педагогическото ежедневие" - СУ "Св. Климент Охридски", Национални педагогически четения 
Ръководител на литературен клуб "Приятели на словото" от 2002 г. /11 г./ Издания на книжки с детско литературно творчество, участия и награди в литературни конкурси и публикации в пресата на лично творчество на ученици. 
Ръководител на клуб „Детски театър”-2013 г.
Участие в телевизионно предаване "Малките големи звезди", ПОТВ, март 2004 г. с ученик, многократно отличаван с награди по математика и литературни конкурси на общинско, областно и национално ниво. 

ИНОВАЦИИ

Въвеждане и активно използване на информационните технологии  
Въвеждане на Проектноориентирано обучение в учебната работа, което има за цел изграждане на умения за работа в екип, интегриране на знания от различни учебни области и интегриране на информационните технологии в обучението 
Използване на иновативни методи и форми на обучение