За да направите окончателен избор на училище за вашите първокласници, заповядайте при нас!

Ние предлагаме ползотворни дейности в новооткритата ни зала за занимания по интереси и безплатно целодневно обучение ;

- нов съвременен кабинет по интерактивно обучение – multiseat interactive center с интерактивна дъска;
- Информационни технологии  "Ние знаем, ние можем"!
- Екскурзии с учебно-познавателна цел - да се запознаем с исторически     личности и събития!
- Наблюдения сред природата  "Да пазим природата"!
- Посещение на театър, музеи, художествени галерии, изложби - Вълнуващи срещи с изкуствата!
- Зелени училища  "Да сме силни, здрави, умни"!

 


            Заявление за записване в първи клас може да изтеглите от тук!

Прием в първи клас през учебната 2016-2017

Прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017 година
на основание чл.35 ал. 1 и чл.36, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета

 

  1. I.             КРИТЕРИИ


1. Местоживеене: деца, подлежащи на задължително обучение в административния район на СОУ „Христо Г. Данов”, гр. Пловдив

    1.1 Живеещи в района с уседналост над 6 месеца  към 30.05.2016 г. - 10 точки

          Описва се настоящият адрес в Заявление -образец

    1.2 Живеещи в района с уседналост под 6 месеца  към 30.05.2016 г.- 5 точки

          Описва се настоящият адрес в Заявление -образец


2. Местоживеене: деца от други райони

    2.1.Квартали в близост до района на СОУ „Хр. Г. Данов” - 3 точки
    2.2.Села в близост до гр. Пловдив - 2 точка

3. Деца, чиито родители работят в близост до района на училището-  5 точки

Удостоверява се с ксерокопие от трудовата книжка на родителя или с изрично вписване в Заявлението за прием.

4. Деца, които имат по-големи братя или сестри настоящи ученици в училището - 10 точки

Удостоверява се с ксерокопие от титулната страница  на бележника от настоящата учебна година на брата или сестрата.
5. Деца, завършили подготвителна група в училището - 10 точки    

 
6. Деца със специални  образователни потребности - 5 точки

     Представя се пълен комплект документи за специалната образователна потребност на детето.

 

 7. Деца от многодетни семейства - 5 точки

 

8. Деца на родители и служители в училището или в сферата на образованието - 5 точки

9. Ред на подаване на документите –

Входящ №1-№10 – 5 точки

Входящ №11-№20 – 4 точки

Входящ №21-№30 – 3 точки

Входящ №31-№40 – 2 точки

от входящ №41 нагоре – 1 точка

II.        ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

1. Прием на заявление по образец и  всички други необходими документи, свързани с приема на децата - до 30.05.2016 г. в работни дни;

2. Първо класиране на 03.06.2016 г., 17.00 часа;

3. Записване на приетите с оригинални удостоверения за завършена подготвителна група - на 06.06 и 07.06.2016 г.

4. Обявяване на свободните места първо класиране на 08.06.2016 г. до 17.30 часа

5. Попълване на свободните места на 09.06.2016 г.- 10.06.2016 г.

6.Обявяване на свободните места на 13.06.2016 г. –попълване до 15.09.2016 г.

7. Първа среща с бъдещите първокласници и възпитаниците на училище „Хр. Г. Данов” – 05.05.2016 г. – Патронен празник-Ден на отворените врати-покана чрез сайта на училището.

8.Първа родителска среща  - 09.06.2016 г. от 18:00 ч.

9. Втора родителска среща - 08.09.2016 г. от 18:00 ч.

III.    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Прием на заявление по образец, копие от удостоверение за раждане– до 30.05.2016 г.;

2. Обявяване списъците на класираните ученици- 03.06.2016 г., 17.00 часа;

3. Записване на класираните  ученици – на 06.06 и 07.06.2016 г. Записване се извършва с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

4. Удостоверение за преместване на детето -06.06 и 07.06.2016 г.

5. Карта за извършен медицински преглед -06.06 и 07.06.2016 г.

IV.    ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

Документи се приемат до  30.05.2016 г. всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. в деловодството /ет.2/ на СОУ „Христо Г. Данов”, гр. Пловдив.

Списъците с класираните ученици ще бъдат оповестени публично  на информационното табло на партерен етаж в  сграда на училището, както и ще бъдат публикувани  и в сайта на училището.

V.   КОМИСИЯ ЗА РАБОТА ПО ПРИЕМА НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ:

Председател: Красимира Илиева- ПДУД

Членове: Дора Иванова-Мекерешка-старши учител

                Сашка Рискова-старши учител

                Елена Янева-старши възпитател

                Запряна Христозова-старши възпитател

 

 

РЕДЪТ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА, КАКТО И ГРАФИКА  НА ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР СА ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ НА ПС №8 /12.02.2016 Г.

ИЗДАДЕНА Е ЗАПОВЕД РД №……../……………………2016 г. на директора на СОУ „Хр. Г. Данов”, гр. Пловдив