Правилник за дейността на СУ Христо Г. Данов - Пловдив в сила от 2023-2024 учебна година 
 Стратегия за развитие, план за действие и финансиране на СУ Христо Г. Данов - Пловдив за 2020 - 2024 г. 
 Правилник за вътрешния трудов ред в СУ Христо Г. Данов - Пловдив в сила от 2022 година 
 Мерки за повишаване качеството на образованието  в СУ Христо Г. Данов - Пловдив за - 2020-2021 г. 
Правила за ползване на е-дневник и служебни комуникационни устройства
Годишен комплексен план
Нетикет